EnglishРусский

Informacja dotycząca rejestracji akcji serii H

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2016 r. Spółka powzięła informację o wydaniu w dniu 3 czerwca 2016 r. przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienia o oddaleniu wniosku o rejestrację akcji Spółki serii H, wskazując na uchybienia formalno-prawne.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podejmie działania mające na celu rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach emisji akcji serii H.

O emisji akcji serii H Spółka informowała raportami bieżącymi nr 13/2015, 20/2015 i 1/2016.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”