EnglishРусский

Korekta raportu za I kwartał 2015 roku

Zarząd Luxima S.A. przekazuje skorygowany raport za I kwartał 2015 roku.

Przedmiotowa korekta związana jest z poprawą:

– w wartościach długoterminowych rozliczeń okresowych według stanu na dzień 31 marca 2015 roku znajdująca się w części I „Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe”, Bilans część A. „Aktywa trwałe”, pkt. V „Długoterminowe rozliczenia finansowe”.

– w wartościach w Inne przychody operacyjne w okresie od 01.01.2014 do 31.03.2014 roku znajdująca się w części I „Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe”, Rachunek zysków i strat część D. „Pozostałe przychody operacyjne”.

– w wartościach w Inne w okresie od 01.01.2014 do 31.03.2014 roku znajdująca się w części I „Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe”, Rachunek zysków i strat część H. „Koszty finansowe”.

– w wartościach w Korekty razem w okresie od 01.01.2015 do 31.03.2015 roku znajdująca się w części I „Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe”, Rachunek przepływów pieniężnych część A. „Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej”.

Korekta nie ma wpływu na pozostałe wartości bilansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki do pobrania