EnglishРусский

LUXIMA SA Raport za rok obrotowy 2016 oraz opinia z badania sprawozdania finansowego za rok 2016

Zarząd Spółki Luxima S.A. podaje do publicznej wiadomości raport i sprawozdanie z działalności Zarządu za rok obrotowy 2016 oraz raport i opinię z badania sprawozdania finansowego.

Zarząd Luxima S.A. przeprasza za opóźnienie publikacji raportu.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki do pobrania