EnglishРусский

Objęcie akcji serii H

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 września 2016 r. Spółka zawarła umowę z 4 Better Life S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której podmiot ten objął 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta (dalej „Akcje”), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Akcji i wynoszącej 0,02 zł za jedną Akcję.

 

Rozliczenie tytułem wpłaty na Akcje serii H kwoty 1.000.000,00 zł zostało dokonane poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności – 4 Better Life S.A. przysługiwała wobec Spółki wierzytelność z tytułu zwrotu wpłaty dokonanej na rzecz Spółki z przeznaczeniem na pokrycie akcji serii H, które to podwyższenie nie doszło do skutku, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2016 opublikowanym przez obowiązującą w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect Elektroniczną Bazę Informacji (system EBI).

 

O decyzji w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii H Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 6/2016 opublikowanym przez Elektroniczny System Przekazywania Informacji (system ESPI).

 

Po rejestracji w KRS, Akcje serii H będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.