EnglishРусский

Objęcie akcji serii I Spółki za akcje Led Lease S.A. oraz utworzenie przez Spółkę grupy kapitałowej

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 września 2017 r. Spółka zawarła z Panią Kamilą Wiraszką umowę, na podstawie której, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 14 z dnia 14 sierpnia 2017 r. (treść opublikowana raportem bieżącym nr 12/2017), Pani Kamila Wiraszka objęła 1.280.000.000 akcji serii I Spółki, po cenie emisyjnej 0,02 zł za 1 akcję.

 

Akcje zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci 800.000 akcji Led Lease S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000427979), o łącznej wartości nominalnej 80.000,00 zł, stanowiących 80,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Led Lease S.A.

 

Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania, co oznacza, że 28 września 2017 r. na Spółkę przeszła własność przedmiotowych 800.000 akcji Led Lease S.A. Tym samym Luxima S.A. utworzyła grupę kapitałową składającą się z Emitenta oraz spółki zależnej Led Lease S.A.

 

Led Lease S.A. prowadzi działalność polegającą na sprzedaży oraz instalacji trwałych i energooszczędnych produktów oświetleniowych opartych na technologii LED do użytku wewnętrznego (biura, centra handlowe, hale przemysłowe i magazynowe, budynki użyteczności publicznej i samorządu terytorialnego) oraz zewnętrznego (np. ulice i parkingi).

 

Zarząd Luxima S.A. przygotuje strategię rozwoju grupy kapitałowej Spółki, która zostanie opublikowana niezwłocznie po jej sporządzeniu.