EnglishРусский

Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Zarząd LUXIMA SA z siedzibą w Ełku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 17 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Podmiotem odpowiedzialnym za badanie sprawozdania finansowego Spółki będzie ALFA Audit&Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Grójcu, która wpisana jest na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Rejestru listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3811.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”