EnglishРусский

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 lutego 2017 r. Spółka podpisała umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, tj. z Kancelarią Biegłego Rewidenta Piotr Habib, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3406. Na podstawie przedmiotowej umowy ww. podmiot zbada i oceni sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2016.
Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”