EnglishРусский

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 r., na mocy stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powołany został Pan Konrad Lisowski.

Pan Konrad Lisowski rozpoczął karierę zawodową w 2004 r. w ABN AMRO Corporate Finance Polska, gdzie pracował jako analityk. Od lipca 2005 r. do stycznia 2013 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej współpracował z FIDEA Sp. z o.o. sp. k., gdzie zajmował się doradztwem przy transakcjach fuzji i przejęć, najpierw jako analityk, a następnie starszy analityk, menadżer i starszy menadżer. Od lutego 2013 r. do grudnia 2015 r. współpracował jako associate z Innova Capital, jednym z wiodących funduszy private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Od stycznia 2016 r. Konrad Lisowski koncentruje się na działalności inwestycyjnej prowadzonej na własny rachunek. Od czerwca 2011 r. do listopada 2013 r. Konrad Lisowski był członkiem Rady Nadzorczej Comperia.pl, czołowej porównywarki produktów finansowych w Polsce. Konrad Lisowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył w 2005 r. z tytułem magistra na kierunku finanse i bankowość.

Pan Konrad Lisowski nie prowadzi działalności o istotnym dla Emitenta znaczeniu.

W okresie ostatnich trzech lat Pan Konrad Lisowski był członkiem następujących organów spółek prawa handlowego lub wspólnikiem:

– imasz.com Sp. z o.o. – wspólnik od 2008 nadal, Prezes Zarządu od 2008 r. do czerwca 2016 r., likwidator od czerwca 2016 r. nadal;

– Comperia.pl S.A. – członek Rady Nadzorczej od 2011 r. do 2013 r.

W okresie ostatnich pięciu lat (ani też nigdy wcześniej) Pan Konrad Lisowski nie został skazany na mocy żadnych prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa, ani też nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W dniu 24 czerwca 2016 r. zgromadzenie wspólników imasz.com sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązani spółki. Konrad Lisowski, jej wspólnik i dotychczasowy Prezes Zarządu, został wybrany na likwidatora. Proces likwidacji trwa. Spółka od momentu powstania w 2008 r. nie podjęła działalności gospodarczej. Poza tym, w ostatnich pięciu latach, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Konrad Lisowski pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie wystąpiły upadłości, likwidacje ani zarząd komisaryczny.

Pan Konrad Lisowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Konrad Lisowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kadencja Pana Konrada Lisowskiego upływa 30 czerwca 2019 r.

Pan Konrad Lisowski posiada 345.960 akcji Emitenta, które dają prawo do oddania 345.960 głosów (0,91% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów) – zgodnie z oświadczeniem Pana Konrada Lisowskiego datowanego na dzień 5 lipca 2016 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”