EnglishРусский

Raport za rok obrotowy 2015 oraz opinia z badania sprawozdania finansowego za rok 2015

Zarząd Spółki Luxima S.A. podaje do publicznej wiadomości raport i sprawozdanie z działalności Zarządu za rok obrotowy 2015 oraz raport i opinię z badania sprawozdania finansowego.

Jednocześnie Zarząd Luxima S.A. przeprasza za opóźnienie publikacji raportu, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych (problemy techniczne).

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki do pobrania