EnglishРусский

Rejestracja podwyższonego kapitału zakładowego (akcje serii H) oraz nowej siedziby

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2016 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Sąd”), które stanowi, że 18 listopada 2016 r. KRS zarejestrował:

– 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o jednostkowej wartości nominalnej 0,02 zł, co skutkowało podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o 1.000.000,00 zł: z 758.400,00 zł do 1.758.400,00 zł;

– nową siedzibę Spółki (Warszawa);

– zmiany statutu Spółki związane z powyższym;

– nowy adres Spółki (ul. Nowy Świat 28/24, 00-373 Warszawa);

– zmianę statutu Spółki polegającą na wykreśleniu dotychczasowego § 12 ust. 4 (kapitał docelowy).

Ponadto, w związku ze zmianą siedziby Emitenta, Sąd stwierdził swoją niewłaściwość miejscową i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu dla m. st. w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Emitent w załączeniu przekazuje informacje związane z opisanymi zmianami statutu oraz jednolity, obecnie obowiązujący, tekst statutu.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki do pobrania