EnglishРусский

Uchwały Rady Nadzorczej

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, która między innymi podjęła uchwały w niżej opisanych kwestiach.

 

W celu poprawy sytuacji finansowej Spółki, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na sprzedaż należącej do Emitenta nieruchomości przemysłowej położonej w Ełku przy ul. Okrężnej 4B za cenę nie mniejszą niż 1.975.000,00 zł netto. Mając na uwadze, iż uchwała dotyczy miejsca prowadzenia przez Emitenta działalności operacyjnej, Rada Nadzorcza zarekomendowała Zarządowi wynajęcie innej nieruchomości oraz kontynuowanie na niej działalności operacyjnej na dotychczasową skalę.

 

Zarząd Spółki informuje, iż poczyni działania mające na celu realizację powyższej rekomendacji. W opinii Zarządu określona minimalna cena transakcji stanowi wartość rynkową nieruchomości.

 

Rada Nadzorcza skierowała również do Walnego Zgromadzenia rekomendację podjęcia uchwały w sprawie scalenia (resplitu) akcji Emitenta. W celu umożliwienia odniesienia się do tej rekomendacji, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie, w porządku obrad którego znajdzie się podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.