EnglishРусский

Udzielenie spółce zależnej zezwolenia na prowadzenie działalności w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 listopada 2017 r. powziął informację, że zgodnie z:

 

– Ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1010),

– Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia (Dz. U. 2009 nr 112 poz. 932),

– Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 465, „Rozporządzenie”),

 

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. („SSSE”) wydała podmiotowi zależnemu od Emitenta, tj. Led Lease S.A. z siedzibą w Warszawie („Led Lease”), zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej („Strefa”) – pismo SSSE do Led Lease datowane na 14 listopada 2017 r.

 

Warunkiem prowadzenia ww. działalności jest m.in. poniesienie przez Led Lease na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 30.895.616,00 zł do dnia 31 grudnia 2020 r. (data zakończenia inwestycji).

 

Przedmiotowa decyzja może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta, w tym zwłaszcza wyniki skonsolidowane, ponieważ Led Lease będzie miała prawo do zwolnień podatkowych:

 

– z tytułu kosztów nowej inwestycji, przy czym maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji, o których mowa w § 6 Rozporządzenia wyniesie 40.164.300,80 zł,

– z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, w maksymalnej wysokości dwuletnich kosztów pracy 34 nowo zatrudnionych pracowników.

 

Inwestycja, o której mowa powyżej realizowana jest w Ełku i polega na budowie zakładu produkcyjnego innowacyjnych oszczędnych lamp LED przeznaczonych do upraw roślin pod szkłem. Jest ona objęta podpisaną z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umową o dofinansowanie na kwotę 18.997.21,05 zł (70% kosztów kwalifikowanych).