EnglishРусский

Zakończenie subskrypcji akcji serii H

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”) informuje, że zakończona została subskrypcja akcji serii H Spółki – zgodnie z poniższą charakterystyką:

 

1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 29.08.2016 r. – 07.09.2016 r.;

2. data przydziału/objęcia: 07.09.2016 r.;

3. liczba akcji objętych subskrypcją: do 50.000.000 sztuk;

4. stopa redukcji: nie wystąpiła; podział na transze: brak;

5. liczba akcji, które zostały przydzielone/objęte: 50.000.000 sztuk;

6. cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,02 PLN za 1 akcję;

 

6a. opis sposobu pokrycia akcji:

 

Akcje zostały opłacone poprzez rozliczenie wzajemnych wierzytelności:

– wierzytelność Spółki wobec inwestora/akcjonariusza w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu objęcia przez niego akcji serii H,

– wierzytelność inwestora/akcjonariusza wobec Spółki w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu zwrotu wpłaty dokonanej na rzecz Spółki z przeznaczeniem na pokrycie akcji serii H w związku z subskrypcją, o której mowa w raporcie bieżącym nr 1/2016 (przelew na rachunek bankowy Spółki).

 

7. liczba osób, które złożyły zapisy na akcje: jedna osoba prawna;

8. liczba osób, którym przydzielono akcje: jedna osoba prawna;

9. subemitenci: brak;

10. łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

37 033 zł, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: koszty notarialne – 9 490 zł., podatek od czynności cywilno-prawnych – 9 943 zł., koszty KDPW – 1 700 zł.,

b) wynagrodzenie subemitentów: brak,

c) sporządzenie  publicznego  dokumentu  informacyjnego  lub  dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 15.900,00 zł,

d) promocja oferty: brak.

 

Koszty emisji akcji serii H zostaną zaliczone do kosztów finansowych Spółki.
Akcje serii H będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”