EnglishРусский

Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu LUXIMA S.A.

Zarząd Spółki Luxima S.A. informuje, że w dniu 25.05.2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., od Spółki 4 Better Life o zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu  Spółki Luxima S.A. z 28,10% (10.654.912 akcji) do 23,62% (8.954.912 akcji).

15 maja 2015 roku 4 Better Life S.A. dokonała sprzedaży 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki LUXIMA S.A., które stanowią 4,48% w kapitale zakładowym oraz 4,48% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu LUXIMA S.A.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki do pobrania