EnglishРусский

Zmiana terminu publikacji raportu za rok obrotowy 2017

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż opublikowanie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2017 w terminie zgodnym z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz wyznaczonym przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 1/2018 nie jest możliwe. Przedmiotowy raport roczny zostanie opublikowany w drugiej połowie czerwca 2018 r.

Sytuacja ta jest spowodowana brakiem synchronizacji osób i podmiotów zaangażowanych w sporządzenie dokumentów stanowiących składowe raportu, tj. sprawozdanie finansowe oraz raport i opinię niezależnego biegłego rewidenta. Dodatkową trudnością, jaka pojawiła się w tym roku, jest wymóg sporządzenia raportu skonsolidowanego grupy kapitałowej LUXIMA SA.

Emitent jednocześnie informuje, iż podejmie działania mające na celu zidentyfikowanie wszystkich nieprawidłowości, wyciągnięcie konsekwencji i wykluczenie takich zdarzeń w przyszłości.