EnglishРусский

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż opublikowanie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2016 w terminie zgodnym z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz wyznaczonym przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 1/2017 nie jest możliwe. Przedmiotowy raport roczny zostanie opublikowany w dniu 23 czerwca 2017 r.

 

Sytuacja ta jest spowodowana brakiem synchronizacji osób i podmiotów zaangażowanych w sporządzenie dokumentów stanowiących składowe raportu, tj. sprawozdanie finansowe oraz raport i opinię niezależnego biegłego rewidenta.

 

Emitent jednocześnie informuje, iż niezwłocznie podejmie działania mające na celu zidentyfikowanie wszystkich nieprawidłowości, wyciągnięcie konsekwencji i wykluczenie takich zdarzeń w przyszłości.

 

Podstawa prawna:

  • 6 ust. 13.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a załącznika do uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 marca 2010 r.: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”